Användarvillkor

Senast uppdaterad den 2 juni 2022

1. Inledning

1.1 Dessa villkor och riktlinjer (”Användarvillkor”) reglerar användningen av den mobilapplikation (”Appen”) som tillhandahålls av Srenity Solutions AB, organisationsnummer 559163-8290, registrerad företagsadress Östra Hamngatan 1, 411 10 Göteborg (”Srenity” eller ”vi”). Användarvillkoren tillämpas mellan Srenity och den fysiska person som tilldelas ett användarkonto i Appen (”Användare”, ”Du” eller ”Dig”).

1.2 Innan Appen kan användas måste dessa Användarvillkor godkännas genom att trycka ”jag accepterar” i samband med Användarens första inloggning i Appen. Vi rekommenderar noggrann genomläsning Användarvillkoren.

2 Kontaktuppgifter

2.1 För frågor angående Tjänsten kan Srenity kontaktas på följande sätt:
a) via e-post på support@srenity.se
b) via telefon på +46 704 927 927
c) via post till Srenity Solutions AB, Östra Hamngatan 1, 411 10 Göteborg.

3 Appens syfte

3.1 Srenity tillhandahåller digitala tjänster för smarta fastigheter, s.k. proptech, för att förenkla och effektivisera hanteringen av fastigheter samt öka kundnöjdheten hos fastighetsägarens kunder. Srenity erbjuder anpassade mobila applikationer samt en IoT- och integrationsplattform för olika målgrupper i fastigheten.

3.2 Appens syfte är att underlätta för Användare genom att erbjuda digitala lösningar för bland annat felanmälningar, kontakt med bostadsrättsföreningens styrelse och grannar samt bokning av boendenära tjänster.

3.3 Användning av Appen förutsätter att Du har en fungerande smartphone och internetuppkoppling.

3.4 Appen får endast användas i enlighet med dessa Användarvillkor, och inga ytterligare rättigheter till Appen eller till Appens innehåll överförs eller tillerkänns förutom vad som beskrivs i dessa Användarvillkor.

4 Immateriella rättigheter

4.1 Med immateriella rättigheter avses immateriell egendom och rättigheter av varje slag, oavsett om de kan registreras eller ej, inklusive men inte begränsat till patent, varumärken, design, upphovsrätt, förlagsrättigheter, rättigheter i mjukvara, källkod och objektkod, databasrättigheter, logotyper, domännamn, företagsnamn, företagshemligheter, know-how, teorier, metoder, processer, algoritmer, webbadresser samt varje utveckling, ändring eller förbättring av ovanstående (”Immateriella rättigheter”).

4.2 Samtliga nuvarande och framtida Immateriella rättigheter som används eller uppkommer i samband med Appen ägs uteslutande av Srenity, Srenitys affärspartner eller övriga från vilka Srenity härleder sin rätt.

5 Appens innehåll

5.1 All information som Användare laddar upp i Appen tillhör den enskilde Användaren.

5.2 Allt övrigt innehåll, förutom vad som nämnts i punkten 1 ovan, som Användare ges tillgång till eller har fått förevisat eller demonstrerat via Appen ägs uteslutande av Srenity, inklusive men inte begränsat till all teknisk information, mappningsverktyg och rapporter.

5.3 Användaren ges en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda tjänsten under förutsättning att vid var tid gällande licensavgift har erlagts till Srenity.

6 Användargenererat innehåll

6.1 Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som Användare skapar och/eller lägger upp i Appen som t.ex. bilder, texter och information (“Användargenererat innehåll”).

6.2 När Du publicerar Användargenererat innehåll blir det tillgängligt för andra användare, såsom nuvarande och tillkommande medlemmar i Din bostadsrättsförening. Detsamma gäller när Du postar inlägg i en chatt med flera användare. Ditt Användargenererade innehåll blir då tillgängligt för medlemmarna i chatten, inklusive tillkommande medlemmar. Meddelanden som skickas endast till en person blir bara tillgängliga för den mottagaren.

6.3 Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att Du själv skapat innehållet (vare sig det är exempelvis en bild, en text eller information), eller att Du på annat sätt fått tillstånd att använda det Användargenererade innehållet i Appen i enligt med Användarvillkoren.

6.4 Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse från Upphovsmannen att använda i Appen.

6.5 Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och också godkänt användandet av den information som kan finnas om dem, inklusive personuppgifter.

6.6 Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, ger Du Srenity en icke-exklusiv, oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det samt att vidareupplåta dessa rättigheter till tredje man.

6.7 Du efterger härmed alla krav på ersättning från Srenity för Srenitys användning av det Användargenererade innehållet.

6.8 Användargenererat innehåll får ej innehålla material som är olagligt, obscent eller stötande. Appen får i övrigt inte användas i strid med det syfte för vilket Appen tillhandahålls, vilket innebär att Användargenererat innehåll inte får innehålla pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, integritetskränkande, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som i övrigt är olagligt eller uppmuntrar till olagliga aktiviteter. Användargenererat innehåll får inte heller i övrigt innehålla känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser eller personuppgifter som behandlas i strid med lag eller annan författning.

6.9 Användargenererat innehåll får inte innehålla virus, trojaner eller annan skadlig kod eller annars ingripa i eller avbryta tillhandahållandet av Appen.

7 Riktlinjer för användande

7.1 För användande av Appen måste ett användarkonto skapas av en administratör. Konton får endast skapas för fysiska personer som är bosatta i en bostadsrättsförening som är ansluten till Srenitys tjänster.

7.2 Ett användarkonto skapas av en kontoadministratör (”Administratör”) utsedd av den bostadsrättsförening eller det bolag som är direktkund till Srenity och som betalar licensavgift för Appen för Användarnas räkning. Administratören kan lägga till ytterligare Användare till kontot. Administratören identifierar ytterligare Användare genom att tillhandahålla adress, e-postadress och telefonnummer för varje Användare.

7.3 Användare måste vara minst 18 år gammal eller ha målsmans godkännande för att kunna registrera ett användarkonto och använda Appen.

7.4 Administratören kan när som helst ändra tillämplig abonnemangsplan, och Administratören kan när som helst uppgradera abonnemanget och/eller lägga till egenskaper eller användarlicenser. Administratören kontrollerar handhavandet av användarkontot. Abonnemanget förnyas i enlighet med SaaS-avtal mellan Srenity och annan juridisk person (exempelvis en bostadsrättsförening eller förvaltare) avseende Användarens tillgång till Appen. Administratören kan när som helst utan angivande av orsak avsluta ett användarkonto. Ett avslut innebär att all information som lagts till Appen raderas.

7.5 Administratören ansvarar för att Användare läggs till eller avlägsnas från Appen.

7.6 Srenity och Administratören har möjlighet att avläsa aktivitetsloggar för användarkontot, inklusive användaraktivitet.

7.7 Administratören och Användaren är solidariskt ansvariga för att säkerställa att all information som registreras i Appen vid varje tidpunkt är fullständig, korrekt och aktuell. Användaren ansvarar för tillgången till den e-postadress som använts vid registrering av en Användare.

7.8 Användarnamn och lösenord är privata och ska inte delas med andra. Användare ansvarar för att tillse att användarnamn och lösenord är säkra och hålls hemliga.

7.9 Srenity kan utan föregående meddelande komma att göra ändringar i Appen, dess layout och utformning i övrigt, samt lägga till eller ta bort funktioner i Appen.

8 Tillåten användning

8.1 Appen ska endast användas i enlighet med Användarvillkoren samt gällande lagar och föreskrifter.

8.2 Appen får ej användas på sätt som inkräktar på andras rättigheter, ger obehörigt tillträde till eller stör annan tjänst, anordning, data, användare eller nätverk, skicka skräppost eller sprida sabotageprogram som kan skada eller sänka kvaliteten hos Appen eller göra det svårt för andra att använda Appen.

8.3 Appen ska endast användas för boendeändamål och endast för Användarens egen räkning. Genom att använda Appen samtycker Användaren till att inte kopiera, reproducera, distribuera, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja eller överföra Appen till tredje part.

8.4 All information avseende Srenitys affärsmodell, strategi, priser och tekniska lösningar är konfidentiell och får inte ställas till tredje parts förfogande.

9 Uppfyllande av saas-avtal

9.1 Användning av Appen är villkorad av ingåendet av ett SaaS-avtal mellan Srenity och annan juridisk person (exempelvis en bostadsrättsförening eller förvaltare) avseende Användarens tillgång till Appen (”SaaS-avtalet”). Användande av Appen är villkorad av att SaaS-avtal vid var tidpunkt är giltigt och att betalning av förfallna skulder enligt SaaS-avtalet erlagts.

10 Bokning av boendenära tjänster

10.1 Genom Appen kan förekomma att Användare kan beställa boendenära tjänster såsom städ eller flytthjälp. Srenity ansvarar inte för, och utgör inte part i några sådana avtal som ingås mellan Användaren och Administratören eller tredje part genom Appen.

11 Överträdelse av användarvillkoren

11.1 All obehörig användning av Appen som strider mot lag eller Användarvillkoren kommer att anmälas till relevant behörig myndighet.

11.2 Srenity förbehåller sig rätten att förhindra tillgång till eller användning av Appen och/eller avsluta användarkontot, om Administratören eller Användaren bryter mot Användarvillkoren.

12 Friskrivningsklausul och ansvarsbegränsning

12.1 Tjänsten är huvudsakligen en kommunikationsplattform där Du kommunicerar med andra privatpersoner som bor i samma förening eller område som Dig själv eller med representanter för företag som hanterar ert boende som bostadsutvecklare, förvaltare eller styrelsen i Din bostadsrättsförening. Srenity har ingen kontroll över eller medverkar i kommunikationen mellan dessa fysiska och/eller juridiska personer. Du är ansvarig för innehållet i din kommunikation och Srenity förhandsgranskar inte innehållet i Appen. Srenity förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som enligt Srenitys uppfattning bryter mot dessa Användarvillkor.

12.2 Appen erbjuds i befintligt skick utan någon form av garanti. Såvida inte gällande lag utesluter detta, ska Srenity eller Srenitys partner, leverantörer eller återförsäljare inte ansvara för indirekt skada, följdskador eller annan skada av vilket slag det må vara som uppstår till följd av eller på annat sätt sammanhänger med användande av eller oförmåga att använda Appen, även om Srenity eller annan leverantör har underrättats om möjligheten av sådan skada.

12.3 Genom att godkänna dessa Användarvillkor godtar ni att ni inte kan utkräva ansvar från Srenity för förseningar eller fel avseende Appen.

12.4 Srenity ansvarar inte för problem som är hänförliga till tredje parts applikationer.

12.5 Srenity ansvarar inte för innehållet i information och data som laddas upp av enskild Användare eller Administratör.

12.6 Som Användare accepterar och samtycker ni till att Srenity inte bär ansvar gentemot er för någon åtgärd som vidtagits av Administratören med avseende på användarkontot. Som Administratör accepterar och samtycker ni till att Srenity inte ansvarar för och inte kommer att bära något skadeståndsansvar gentemot er för någon handling som företagits av en Användare med avseende på användarkontot eller information från externa molntjänster.

12.7 Utan begränsning av ovanstående ska det sammanlagda ansvaret för Srenity, dess leverantörer och återförsäljare som uppstår ur eller hänför sig till Appen inte överstiga beloppet som erlagts till Srenity för Appen under de senaste tolv (12) månaderna.

12.8 Användare åtar sig att hålla Srenity skadelösa för det fall att tredje part framställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att Användaren i övrigt agerat i strid med dessa Användarvillkor eller lag.

13 Ändring av användarvillkoren

13.1 Srenity arbetar fortlöpande med att förbättra Appen och utveckla nya egenskaper för att förbättra våra tjänster och produkter. Srenity kan därför emellanåt behöva uppdatera Användarvillkoren för att de ska ge en korrekt bild av tjänsterna. Såvida inte annat lagligen krävs, kommer Srenity att kungöra alla ändringar i Användarvillkoren på vår hemsida https://srenity.se/. Uppdaterade Användarvillkor träder i kraft 14 dagar efter kungörelse på hemsidan.

14 Personuppgifter

14.1 I Srenitys Integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och skyddar din integritet när du använder Appen. Ni kan läsa integritetspolicyn på srenity.se/integritet.

15 Lag och tvistelösning

15.1 Svensk lag ska tillämpas på dessa Användarvillkor.

15.2 Tvist hänförlig till dessa Användarvillkor ska handläggas av svensk domstol.